k navigaci k navigaci


Kritéria přijímacího řízení 2019/20

Kritéria přijímacího 2019-2020 denní forma studia:

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogické lyceum, Sociální činnost

Důležité informace

 • vyplněnou a potvrzenou přihlášku společně s lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání doručí zákonný zástupce (uchazeč) ředitelce školy
 • zápisový lístek si uchazeči vyzvednou na základní škole (neplatí pro uchazeče dálkové formy studia)
 • seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitelka školy na www stránkách školy a v budově školy
 • zákonný zástupce přijatého uchazeče (uchazeč) odevzdá vyplněný a podepsaný zápisový lístek ředitelce SPgŠ Boskovice do 10 pracovních dnů (neplatí pro uchazeče dálkové formy studia)

 

Přijatí uchazeči:

 • Rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem (kódem) s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a začíná běh lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.* (pozn.: písemné vyhotovení rozhodnutí bude předáno při odevzdání zápisového lístku nebo v září při nástupu do školy).

 

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem (neplatí pro uchazeče dálkové formy studia).

 

 • Úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (viz. výše*) – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

 • Vzhledem k tomu, že výslovně může zápisový lístek opakovaně uplatnit v případě, že je přijat ke vzdělávání na základě odvolání, je zřejmé, že uchazeč může o zpětné vydání zápisového lístku požádat.

 

 • Uchazeč má právo požadovat vydání zápisového lístku, který uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky.

 

 • V případě zájmu o ubytování na domově mládeže je nutné současně se zápisovým lístkem poslat (odevzdat) vyplněnou přihlášku k ubytování. Vzor je umístěn na webové stránce školy www.spgs-bce.cz v sekci přijímací řízení.

 

 

Nepřijatí uchazeči:

 • Rozhodnutí bude doručeno do vlastních rukou. Úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů, “pošta“ nezná úložní dobu 5 dnů, poučení na obálce určené pro doručování správních písemností zní na 10 dnů.

 

 • Odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne písemného doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 • Ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů.

 

Vzor pro odvolání je umístěn na webové stránce školy www.spgs-bce.cz v sekci přijímací řízení.

Menu

TOPlist

Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz