k navigaci k navigaci


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - jaro 2021

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (po náhradních termínech) k 14. 6. 2021

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v náhradním termínu do oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika, školní rok 2021/2022 zde.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v náhradním termínu do oboru vzdělání Pedagogické lyceum, školní rok 2021/2022 zde.


Informace pro přiajté uchazeče zde.

Informace pro nepřijaté uchazeče zde.

 

Vzor odvolání zde.

Vzor zpětvzetí zápisového lístku zde.

Vzor zpětvzetí odvolání zde.

_________________________________________________________________________

AUTOREMEDURA (přijetí na základě odvolání) - Přijímací řízení pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika:

Uchazeči přijati na odvolání na uvolněná místa dne 16. 6. 2021 (autoremedura zde.

Uchazeči přijati na odvolání na uvolněná místa dne 14. 6. 2021 (autoremedura) zde.

Uchazeči přijati na odvolání na uvolněná místa dne 10. 6. 2021 (autoremedura) zde.

Uchazeči přijati na odvolání na uvolněná místa dne 7. 6. 2021 (autoremedura) zde.

 

AUTOREMEDURA (přijetí na základě odvolání) - Přijímací řízení pro studijní obor Pedagogické lyceum:

Uchazeči přijati na odvolání na uvolněná místa dne 21. 6. 2021 (autoremedura) zde.

Uchazeči přijati na odvolání na uvolněná místa dne 16. 6. 2021 (autoremedura) zde.

Uchazeči přijati na odvolání na uvolněná místa dne 14. 6. 2021 (autoremedura) zde.

Uchazeči přijati na odvolání na uvolněná místa dne 10. 6. 2021 (autoremedura) zde.

Uchazeči přijati na odvolání na uvolněná místa dne 7. 6. 2021 (autoremedura) zde.

__________________________________________________________________________

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (po řádných termínech) k 19. 5. 2021

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v řádných termínech do oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika, školní rok 2021/2022 zde.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v řádných termínech do oboru vzdělání Pedagogické lyceum, školní rok 2021/2022 zde.

 

Informace pro přiajté uchazeče zde.

Informace pro nepřijaté uchazeče zde.

 

Vzor odvolání zde.

Vzor zpětvzetí zápisového lístku zde.

Vzor zpětvzetí odvolání zde.

___________________________________________________________________________________________________________________

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5. 2021 informujeme:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotmé přijímací zkoušky (dále JPZ) na jedné škole a jeden z termínu nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí ředitelce školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. 5. 2021, že bude konat zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání JPZ v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se již řádně omluvil.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu (to platí pro konání jak školní tak jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu).

___________________________________________________________________________________________________________________

Na základě Mimořádného opatření MZd ze dne 19. 4. 2021 se oproti současnosti mění následující:

Uchazeči o vzdělávání ve stření škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku  - chirurgickou roušku (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2). Látkové roušky nejsou povoleny.

___________________________________________________________________________________________________________________

Centrum připravilo pro uchazeče, které čekají přijímací zkoušky na střední školy, průvodce, ve kterém naleznou souhrn nejdůležitějších informací o jednotné přijímací zkoušce, které je dobré znát ještě před jejím konáním. K prostudování  zde.

__________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENÍ UCHAZEČŮM O POVINNOSTI DOLOŽIT PŘED PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKOU NEGATIVNÍ VÝSLEDEK NEINVAZIVNÍHO TESTU NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2

V zájmu snížení rizika přenosu onemocnění COVID-19 je Mimořádných opatřením MZd ze dne 6. 4. 2021 stanovena uchazeči o střední vzdělávání povinnost nechat se otestovat na přítomnost viru SARS-CoV-2 a předložit výsledek negativního testu (ne starší než 7 dní) jako podmínka pro přístup k přijímací zkouškce (není-li stanoveno jinak). Testování uchazeče provádí škola, va které je uchazeč žákem (zpravidla současná ZŠ), na jeho žádost a tato škola má i povinnmost vydat o výsledku testu doklad.

V případě nepředložení dokladu nebude umožněno uchazeči konání přijímacích zkoušek.

Mimořádné opatření MZd týkající se testování uchazečů zde.

_____________________________________________________________________________

AKTUÁLNÍ ÚPRAVY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A VYHLÁŠENÍ NOVÝCH TERMÍNŮ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

MŠMT zveřejnilo další úpravy přijímacího řízení v aktuiálním školní roce. Zde uvádíme především ty, které se vztahují k přijímacím zkouškám v naší škole. Kompletní přehled aktualit pak můžete najít na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

  • Jednotná kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelkou školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti.

  • MĚNÍ SE ŘÁDNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY jednotné i školní přijímací zkoušky - nové termíny uvádí tato tabulka:

obor vzdělání

řádné termíny jednotné přijímací zkoušky

řádné termíny školní přijímací zkoušky

náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky

náhradní termíny školní přijímací zkoušky

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP)

3. května 2021

4. května 2021

3. května 2021

nebo

4. května 2021

2. června 2021

3. června 2021

2. června 2021

nebo

3. června 2021

Pedagogické lyceum

(PL)

3. května 2021

4. května 2021

školní přijímací zkouška nebyla stanovena

2. června 2021

3. června 2021

školní přijímací zkouška nebyla stanovena

  • Nadále platí i pokyn MŠMT, že pokud je součástí přijímacího řízení jak jednotná, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky.

  • Ředitelka školy v souvislosti s předchozím odstavcem stanovuje nové řádné i náhradní termíny konání školní přijímací zkoušky u oboru „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ – viz tabulka výše.

  • Pozvánku k přijímací zkoušce zasílá ředitelka školy dle legislativy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky. Naše škola bude zasílat pozvánky v týdnu od 12. do 16. dubna 2021.

  • MĚNÍ SE TERMÍNY ZVEŘEJNĚNÍ POŘADÍ UCHAZEČŮ podle výsledku hodnocení:

    • u řádného termínu na období od 19. do 21. května 2021,
    • u náhradního termínu na období od 14. do 16. června 2021.

Pokud by MŠMT provedlo další úpravy přijímacího řízení, budeme vás informovat. Prosím sledujte webové stránky školy.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Ředitelka školy oznamuje, že z důvodu "převisu" přihlášek na oba nabízené obory vzdělání (PMP, PL) se koná v nově stanovených termínech (viz tabulka výše) jak jednotná (PMP, PL), tak školní (PMP) přijímací zkouška.

______________________________________________________________________________________________________________________

Dne 15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). V návaznosti na tuto změnu bylo vydáno aktualizované jednotné zkušební schéma.

______________________________________________________________________________________________________________________

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 4letých oborů vzdělání s maturitní zkouškou - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum.

Celý text "vyhlášení" je k dispozici zde.

 

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo

Předškolní a mimoškolní pedagogika - Jednotná kritéria pro první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku a způsob hodnocení jejich splnění

Pedagogické lyceum - Jednotná kritétria pro první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku a způsob hodnocení jejich splnění


Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení uchazeči podávají do 1. 3. 2021.

Přihláška ke studiu ke stažení zde.

Návod na vyplnění přihlášky zde.

Další informace je možné získat na stránkách CERMATu.

Testy jednotné přijímací zkiušky z minulých let jsou k dispozici v mobilní aplikaci ČŠI s názvem InspIS SETmobile. Aplikaci je možné stáhnout z Goolgle play či App Store - více informací zde.Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz