k navigaci k navigaci


Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

V souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola od 1.9.2016 poradenské služby ve škole výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu studentů a vzdělávacím potřebám studentů školy zaměřené na:

a) prevenci školní neúspěšnosti,

b) primární prevenci sociálně patologických jevů,

c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,

g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

Ředitelka školy – Mgr. Leona Valterová, reditel@spgs-bce.cz

Výchovný poradce - Mgr. Martina Honzírková, martina.honzirkova@spgs-bce.cz

Školní metodik prevence - Mgr. Milan Chlup, milan.chlup@spgs-bce.cz

Školní psycholog - Mgr. Anežka Ondráčková, anezka.ondrackova@spgs-bce.cz

Menu

TOPlistKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz