Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení 2023/2024

Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

Všechny dotazy k přijímacímu řízení s ochotou zodpoví:

Sylvie Štěpánková:  sylvie.stepankova@spgs-bce.cz, 516 802 541 

Mgr. Michal Pernica: michal.pernica@spgs-bce.cz, 516 802  542

 

Pro nový školní rok 2024/2025 nabízíme tyto 4leté maturitní vzdělávací obory: 

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) - 1 třída (30 žáků), podmínky přijetí: jednotná a školní přijímací zkouška, hodnocení výsledků ze ZŠ, zdrav. způsob.

Pedagogické lyceum (PL) - 1 třída (30 žáků), podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška, hodnocení výsledků ze ZŠ, zdrav. způsob.

 SPgS-skladackaA4-2023-nahled2.jpeg 

VIDEA KE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 17. 1. 2024, 24. 1. 2024

Vyhlášení 1. kola 

Jednotná kritéria pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (včetně podoby rozhovoru)

Jednotná kritéria pro obor Pedagogické lyceum (včetně podoby rozhovoru)

 

Informace MŠMT pro uchazeče o střední vzdělání a jejich zákonné zástupce zde

www.prihlaskynastredni.cz
www.dipsy.cz/ 


PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ OD 1. DO 20. 2. 2024 třemi způsoby:

Výstřižek.PNG

  

Tiskopis editovatelné přihlášky ke stažení zde

Tiskopis přihlášky bez možnosti editace ke stažení zde.

 

 Přílohy k přihlášce pro obor PMP i PL

 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání - 1. a 2. pol. 8. ročníku, 1. pol. 9. ročníku - prosíme o výpis, ke stažení zde
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - ke stažení zde
 • dle potřeby Doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami) - vydává školské poradenské zařízení - ke stažení zde

Přílohy se dokládají ve formě prosté kopie. V případě podání přihlášky plně elektronicky (přes přihlášení v DIPSY) nebo výpisem (bez přihlášení v DIPSY) se přílohy nahrávají přímo do systému DIPSY. Pokud se přihláška podává tiskopisem, je nutné přílohy přiložit k tiskopisu a poslat je s přihláškou poštou (či přinést do školy osobně). 

 

 Uchazeči z Ukrajiny - přílohy k přihlášce pro obor PMP i PL

 • vysvědčení z předchozího vzdělávání - poslední 2 ročníky - může být nahrazeno čestným prohlášením ( musí obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech byl uchazeč hodnocen a jakým počtem bodů
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - ke stažení zde
 • žádost ředitelce školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura - ke stažení zde
 • žádost o konání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce (je nutné uvést termín) - ke stažení zde
 • doklad prokazující uchazeče z Ukrajiny s vízem strpění (prostá kopie stránky pasu s doložkou). 

Přílohy se překládají do českého jazyka, předkládají se kopie. 

 

 Uchazeči ze zahraničí - přílohy k přihlášce pro obor PMP i PL

 • doklad o oprávněnosti svého pobytu na území České republiky (netýká se uchazečů z EU)
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání - splnění povinné školní docházky se dokládá předložením dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu devíti roků, úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky se dokládá osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení nebo rozhodnutím o uznání platnosti zahraničního vysvědčení
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - ke stažení zde
 • dle potřeby Doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami) - vydává školské poradenské zařízení - ke stažení zde
 • žádost ředitelce školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura - osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona) a podaly žádost ředitelce školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, se promíjí uvedená zkouška. Žádost o prominutí zkoušky je pouhé označení příslušného údaje v přihlášce. 
 • doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura - může být např. potvrzení o studiu vydané zahraniční školou

Přílohy se překládají do českého jazyka, předkládají se kopie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

WEBY a ODKAZY k přijímacímu řízení 2024
Stránky CERMAT k přijímacímu řízení 2024

Stránky MŠMT k přijímacímu řízení 2024

Aplikace k procvičování úloh z ČJL a MAT k přijímacím zkouškám

Metodický manuál MŠMT k přijímacímu řízení 2024

Prezentace SPgŠ k přijímacímu řízení 2024

nformace k přijímacímu řízení uchazečů ze zahraničí

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávácími potřebami

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z CJL

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 15. 11. 2023

MŠMT SPUSTILO pro žáky, rodiče i školy NOVÝ WEB k novinkám v  přijímacím řízení - jaro 2024. Informace zde uvedené se týkají novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024. Stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

https://www.prihlaskynastredni.cz/

ŘÁDNÉ TERMÍNY ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou: 3. 4., 10. 4., 17. 4. 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 27. 9. 2023

V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati. Součástí navržených úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně některých důležitých termínů.

Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024. 

Plánované změny pohromadě zde