Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Projekty > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a podnikavost

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a podnikavostOblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve škole garantuje školní koordinátorka EVVO Ing. Martina Lukešová. Hlavním cílem práce koordinátorky je začlenění environmentální výchovy do života školy zařazováním nejrůznějších aktivit ve výuce i v mimoškolní činnosti.

Martina Lukešová se také od roku 2021 stala tzv. P-koordinátorkou v rámci projektu Implementace KAP JMK II jehož realizátorem je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace. Druhým P-koordinátorem se stal Mgr. Bc. Michal Pernica (statutární zástupce ředitele školy). Společně tak naplňují cíle projektu implementovat podnikavost do školy. Výchova k podnikavosti vychází z dokumentu Evropského referenčního rámce klíčových kompetencí pro celoživotní učení a usiluje o vytvoření podmínek pro rozvoj klíčové kompetence k podnikavosti.

 

Činnost EVVO ve školním roce 2020/2021

(Cíle a plány EVVO pro školní rok 2020/21 byly dlouhodobě ovlivněny distanční výukou.)

  • Pro školní rok 2020/2021 byla připravena nová koncepce třídění odpadu ve škole reagující na konkrétní podmínky odpadového hospodářství ve městě Boskovice. Byla prohloubena spolupráce s Městem Boskovice a společností SUEZ zajišťující svoz a nakládání s odpady ve městě.
  • V rámci jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů – EVVO jako propojující mezioborové téma je naplňováno dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, a to skrze individuální komunikaci (mentoring) a skupinově ve formě online workshopu, do kterého byla zapojena také nová mezioborová tématika podnikavosti. Podnikavost a EVVO byly implementovány do výuky v průběhu celého školního roku díky realizaci iKAP JMK II. Konkrétní aktivitou bylo zapojení do programu: Náš les v rámci projektu Podnikavosti. Realizace tohoto programu bude probíhat ještě do konce školního roku 2021/22.
  • V odborných předmětech, které odpovídají zaměření školy jako jsou Pedagogika – součástí učiva je také environmentální výchova, interkulturní výchova apod. Konkrétní výuka ekologie a environmentalistiky proběhla v rámci předmětu biologie, kde bylo realizováno několik projektů: Stromo-kruh (téma zaměřené na poznávání stromů motivované Keltským kalendářem stromů proběhlo ještě prezenčně), LCA – životní cyklus výrobku (týmová práce žáků na téma prevence vzniku odpadů a na podporu uvědomělého života vedoucího k trvale udržitelnému životu, proběhlo distančně). Do výuky byly zařazeny témata jako: EKO-stopa, „virtuální voda“, Ekolabeling, EMAS.
  • Ve výchovných předmětech, které přispívají k vytváření postojů žáků – tělesná výchova, výtvarná výchova (Land Art, zpracování zbytkových materiálů, zpracovávání odpadu, soutěže s ekologickou tématikou). Tyto aktivity proběhly díky distanční výuce jen na teoretické úrovni. Byly připravovány plány, témata a projektu na příští školní rok. Zrealizovány byly dva celoškolní projektové dny s širokým mezioborovým, sociálním a environmentálním přesahem. Den Země proběhl na úrovni jednotlivých žáků v jejich místě bydliště. Žáci svůj příspěvek v ochraně ŽP a podpoře sounáležitosti zpracovali do krátkých videí, prezentací a fotodokumentace. Téma Dne pro životní prostředí byla spontánně změněno v reakci na katastrofické událostí na Jižní Moravě.
  • Při realizaci učební a odborné pedagogické praxe – učební praxe, odborná praxe a vzdělávací obsah prostupuje environmentální tématiku, oživování lidových a lokálních tradic, setkávání více generací a kultur, přírodovědnou problematiku, spotřebitelskou výchovu, problematiku ochrany přírody, oslavy Dne Země, multikulturní výchovu, rozvojové vzdělávání a v neposlední řadě také výtvarné a pracovní činnosti s využitím odpadního materiálu a přírodnin. Tato témata byla promítnuta do projektů žáků, a to v realizaci celoškolního projektového dne ke Dni Země pod titulem „I maličkost stačí“ a v rámci projektů žáků čtvrtých ročníků, které byly směřovány k jejich budoucí praxi.
  • Ve spolupráci se školami, sociálními zařízeními, školskými zařízeními – ta byla omezena z důvodů vládních nařízení a omezené možnosti setkávání se. Přesto byla online realizovaná spolupráce s Místní akční skupinou Boskovicko PLUS, a to formou vzdělávacího workshopu s názvem Rozkvetlá škola. Další spolupráce proběhla hlavně v rámci projektu iKAP JMK II, a to díky komunikaci s dalšími školami JMK zapojenými do tohoto projektu. Byla realizovaná tematická procházka s odborným lektorem Muzea Boskovicka na téma květnaté louky a zeleň ve městě.
  • Spoluprací se středisky ekologické výchovy (zejména Lipka Brno) – v rámci již uvedeného projektu iKAP JMK II, konkrétně dalším vzděláváním P-koordinátorů školy, které je zaměřeno na implementaci podnikavosti a trvale udržitelného rozvoje do konkrétních podmínek školy, a to včetně tvorby nového akčního plánu školy a přípravou profilu „Podnikavého absolventa školy“.